o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2017
2016
2015

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Petr 2017-06-09 14:00:01 Křest a Večeře Páně: Dle mého názoru kře

Vlasta 2017-05-31 11:23:10 Křest a Večeře Páně: Vážený bratře Fajmo
Překlad z angličtiny: Ross Taylor - Zjevení


Břeťa Fajmon, 2.8.2018

Dávám českým čtenářům k dispozici český překlad anglického komentáře Rosse Taylora k biblické knize Zjevení:

Ross Taylor (2010) - Zjevení: poznámky k biblickému textu

Tato kniha je překladem anglického textu Revelation: A Reference Commentary, kterou Ross Taylor napsal roku 1997, a pak aplikoval "tekoucí časový upgrade", tj. měnil rok vydábní textu jen s drobnými úpravami, poslední verze z roku 2010.

Protože kniha Zjevení se těší většímu počtu navzájem odlišných výkladů také v češtině, rád bych přístup přeložené knihy aspoň trochu vymezil mezi českými komentáři. Výklady knihy Zjevení lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

Pokračovat ve čtení článku Překlad z angličtiny: Ross Taylor - Zjevení

Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 1.8.2018

U biblické knihy Zjevení si vzpomínám na tři ohlasy:
 • Jeden můj náctiletý kamarád uvěřil v Boha, stal se křesťanem a začal číst Bibli -- a byl nadšený z knihy Zjevení jako z akčního filmu: To je aspoň text, tam probíhá teda akce! Nevím, zda mám sdílet jeho nadšení. Biblická kniha Zjevení Janovo je totiž o tom, že na světě existují jen dva druhy lidí: a) ti, co jsou oklamáni Satanem a žijí ve vzpouře vůči Bohu; b) ti, co našli Boha, žijí ve víře v něj a život bez Boha si nedovedou představit. Je tam akce, ale tato akce se týká současnosti a budoucnosti lidstva, a tedy života každého z nás. Když čtu knihu Zjevení, přebíhá mi mráz po zádech, protože tuším, že všichni jsme součástí jejího děje.

 • Druhá reakce pochází od mého kolegy, učitele matematiky na vysoké škole. Po přečtení knihy Zjevení (při vážném seznamování se s Biblí, když jeho dcera uvěřila a stala se křesťankou) prohlásil něco ve smyslu: Některé části Nového Zákona dávají smysl, ale ta kniha Zjevení, to je naprostý blábol, snůška nesmyslů. Tím si též nejsem tolik jistý. Tento článek jsem přijal jako výzvu svému kolegovi oponovat a poukázat na to, že kniha Zjevení má velmi propracovanou strukturu (pokud si dáme práci ji objevit) a je důležitým nástrojem, podobně jako integrální a diferenciální počet nebo numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic.
Pokračovat ve čtení článku Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení Janovo

Stručný obsah knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 30. 7. 2018

Apoštol Jan je ve vyhnanství na ostrově Patmos a dostává se mu zjevení vzkříšeného Ježíše Krista, do jehož rukou byla dána vláda nad životem i smrtí a nad budoucností tohoto vesmíru. Kristus posílá skrze Jana dopisy sedmi sborům křesťanů na území dnešního Turecka, aby je povzbudil v jejich poslání svítit světu na Mesiáše navzdory těžkostem a pronásledování, kterými procházejí (kapitola 1). Klíčové věty těchto dopisů (podle [2], str. (96-120):
 • Dopis do Efezu: Opustil jsi svou první lásku.
 • Dopis do Smyrny: Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.
 • Dopis do Pergama: Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno.
 • Dopis do Thyatir: Pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.
 • Dopis do Sard: Buď pevný a upevni to, co ještě zbývá a je na umření.
 • Dopis do Filadelfie: Máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.
 • Dopis do Laodiceje: Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Pokračovat ve čtení článku Stručný obsah knihy Zjevení Janovo

Vznik a chronologie knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 27.7.2018, článek je silně založen na výkladu Matouše 24 a 25 od Dona Carsona (série pěti audiopřednášek v angličtině)

Knihu Zjevení napsal zhruba kolem roku 95 n.l. apoštol Jan -- tuto nejpravděpodobnější verzi autora i doby vzniku biblické knihy Zjevení dostatečně diskutuje do češtiny přeložená [2], str. 38-42.

O samotné chronologii událostí, které kniha Zjevení popisuje, bylo už dost řečeno zde při výkladu jednotlivých kapitol, počínaje kapitolou 7 (prezentace tří různých přístupů výkladu) a konče zejména článkem A budou s Kristem kralovat tisíc let (argumenty pro různé verze výkladu zejména posledních šesti kapitol knihy Zjevení).

Co tedy shromáždit do tohoto shrnujícího článku, když ke vzniku a chronologii událostí knihy Zjevení toho už bylo řečeno dost? Snad bude přispěním pokus vyložit (včetně diskuse ke chronologii) promluvu samotného Ježíše Krista na téma posledních věcí a konce světa, jak ji zaznamenal evangelista Matouš v kapitolách 24 a 25 svého evangelia. V ní Ježíš totiž dobře shrnuje, jak se máme k posledním věcem a konci tohoto světa a vesmíru postavit právě dnes. Celý příspěvek silně spočívá na sérii pěti audiopřednášek Dona Carsona, tj. tlumočím zde jeho pohled, se kterým souhlasím. I když celé poznámky ke knize Zjevení jsou založeny na Českém studijním překladu Bible (2009), hypertextové odkazy na Matouše 24 a 25 jsou propojeny s Českým ekumenickým překladem (1985), v němž se mohou formulace vět mírně lišit od ČSP.

Pokračovat ve čtení článku Vznik a chronologie knihy Zjevení

Zjevení 22 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.5.2018; připraveno v silné závislosti na materiálu [2].

Zj 22,1-5: dokončení oddílu 21,1 až 22,5, který popisuje nový Jeruzalém sestupující od Boha pro jeho věrné. Krásná Hospodinova zahrada, která byla vykreslena v Genesis 1, první kapitole Bible, je nyní převýšena něčím lepším: popisem města, na jehož klíčové ulici je krásný park, ve kterém roste stromoví života, k němuž byl lidem zakázán přístup v Genesis 3, nyní ovšem jsou všichni čtenáři tohoto textu pozváni, aby přišli a jedli (také ještě viz verše 14 a 17).

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 22 – komentářové poznámky

Zjevení 21 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 30.3.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Dostali jsme se ve svém čtení knihy Zjevení asi k nejkrásnější kapitole Bible: Hle, činím všechno nové! Budu jim Bohem a oni budou můj lid. A setřu jim každou slzu z očí. Historie i to, že jsme se narodili, má svůj smysl -- máme možnost přijmout velké pozvání od Boha do světa, ve kterém existuje čistota, spravedlnost a krása na sto procent; není tam bolest a přebývá tam spravedlnost -- Bůh není krátký na to, aby takový svět mohl vytvořit. A Bible tento svět nazývá novým nebem a novou zemí. Není to ten svět, který vidíme kolem sebe (jak zpívá písničkář Daniel Raus: Ještě to není ono, ještě to není ono -- Ještě není tráva zelená tak, jak má být zelená, ještě není obloha modrá, jak má být modrá ... ale v kapitole 21 knihy Zjevení záblesky tohoto nového světa vidíme).

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 21 – komentářové poznámky

A budou s Kristem kralovat tisíc let


Břeťa Fajmon, 10.2.2018; článek je napsán v silné závislosti na audiopřednáškách Dona Carsona [28], poslední tři přednášky v sérii; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

Duchovní (tj. praktický) význam biblické knihy Zjevení, kapitoly 20, je jasný: V poslední části své odpovědi na volání Hospodinových služebníků, kteří jsou zabíjeni a trápeni pozemskými vládami a systémy (Zj 6,9-10), Pán Bůh svazuje Satana a dává svým služebníkům vládnout společně s Ježíšem Kristem (Zj 20,4: A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let.). Poslední budou první. Ti možná nejponíženější, pohrdaní a přehlížení se stanou viditelnými, hlavními a nejdůležitějšími, protože byli ve svém drobném a obyčejném životě věrní Bohu v situacích, které před ně život kladl. Bůh je mocný a bude jednat skrze Ježíše Krista a jeho návrat na tuto zem -- to je velké poselství knihy Zjevení.

Ovšem už méně jasná je chronologie knihy Zjevení = časový sled událostí a obrazů v ní popsaných. A jednou z nejtěžších otázek této chronologie je právě otázka tisíce let = milénia, po kteréžto období má být Satan svázán a Boží lid vládnout společně s Kristem. Rád bych se v tomto článku zabýval právě uvedením do základních výkladových přístupů ke snaze o chronologické uspořádání kapitoly Zjevení 20.

Pokračovat ve čtení článku A budou s Kristem kralovat tisíc let

Zjevení 20 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.2.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Zatímco pokusu o uchopení chronologie událostí kapitol 17 až 20 bude věnován samostatný článek (A budou s Kristem kralovat tisíc let -- s podrobnějším rozborem silných a slabých míst daných pohledů), podívejme se stručně, jak ke klíčovým otázkám přistupují naše nahrubo vymezené přístupy IP, BP a UBP. Jedná se následující tři otázky:
 • (otázka p) Co to znamená, že Satan je svázán na tisíc let (verš 2)? Kdy těchto tisíc let nastalo/nastane?

 • (otázka q) Co to znamená první vzkříšení (verše 4-6)? Kdo a kde bude kralovat s Kristem po tisíc let?

 • (otázka r) Jaký je vztah mezi bitvami ve Zj 16,14; Zj 19,19 a Zj 20,8? Jak mnoho času uplyne mezi trestem šelmy, falešného proroka (Zj 19,20) a Satana (Zj 20,10)?
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 20 – komentářové poznámky

Letní kurs v Brně: kniha Genesis


Břeťa Fajmon, 24.1.2018

Zájemci o pečlivější porozumění Bibli jsou zváni na týdenní kurs 22.-27. července 2018 zaměřený na výklad biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Kurs bude probíhat od pondělka do soboty v době 8.00-11.15 (šest dní po 2 x 90 minutách) dopoledne. Místo konání v Brně bude upřesněno. Kurs je zdarma, zájemci se mohou hlásit na bretafajmon@rozhovor.cz.

Projdeme přibližně první polovinu knihy Genesis (25 z 50 kapitol). V této biblické knize se píše o tom, jak Bůh jednal a mluvil s lidmi v dávné historii (cca kolem roku 2000 před naším letopočtem). Ovšem při jejím čtení možná lépe začínáme rozumět tomu, kdo je to Bůh a jak jedná s námi a našimi rodinami dnes. Hlavní poselství knihy Genesis je dosti osobní: Hospodin chce být naším Bohem.
 • Téma 1: Stvoření vesmíru a dary člověku - Bůh je král i otec (kapitoly 1-2).
 • Téma 2: Lidský hřích a bolest - Bůh je bojovník a soudce (kapitoly 3-7).
 • Téma 3: Smlouva Boha s lidstvem - Bůh je otec (kapitoly 8-9).
 • Téma 4: Bůh je stvořitel národů - jazyky a jednota (kap. 10-11).
 • Téma 5: Volba jednoho, aby měli požehnání všichni - Bůh je král (12-14, 20).
 • Téma 6: Smlouva Boha s Abrahamem - Bůh je otec (kap. 15 a 17).
 • Téma 7: Zkáza Sodomy - Bůh je bojovník a soudce (kap. 18-19).
 • Téma 8: Abraham a jeho syn - chce nám Bůh vzít to nejcennější? (kap. 22-23)
 • Téma 9: Izmael - vztah křesťanství a islámu (kap. 16, 21 a 25).
 • Téma 10: Rebeka - narození dětí (kap. 24-25).
 • Téma 11: Izák - druhá generace smlouvy s Bohem (kap. 25 a 26).
 • Téma 12: Ezau - jídlo (kap. 25 a 27).
Pokračovat ve čtení: Letní kurs v Brně: kniha Genesis

Wave Brno


Břeťa Fajmon, 8.1.2018

Svým studentům a všem mladým (15 až 25 let) bych rád doporučil setkávání Wave Brno na základní škole Svážná v Brně (bližší info najdete na uvedené stránce). Jedná se o možnost být součástí skupiny, která nabízí už mladým lidem na ZŠ příležitost přemýšlet o Bohu a otázkách víry.
 • Můžete si jen přijít poslechnout a přemýšlet, zda a jak k Vám mluví Bůh, zamyslet se nad otázkami víry.

 • Pro studenty pedagogické fakulty je zde další důvod k návštěvě -- přemýšlet o tom, jak sdílet víru v Boha se svými budoucími žáky na základní škole.
Pokračovat ve čtení: Wave Brno

Zjevení 19 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.1.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Zj 19 má řadu paralel s oddílem Zj 11,15-19; možná, že troubení sedmé polnice z 11,15 je blíže rozvinuto a odhaleno právě v kapitolách 19,20,21 knihy Zjevení:
 • Ujal se vlády Bůh a Beránek: 11,15 a 11,17 ... nyní 19,6 (a též i o chvíli později 19,12 (Beránek se ujal vlády, má mnoho diadémů = královských korun) a 19,16.

 • Přišel čas odplaty: 11,18 ... nyní 19,2 (Bůh potrestal krev svých služebníků).

 • Otevřel se Boží chrám v nebi: 11,19 ... v 15,5 se otevírá Boží svatyně a v 19,11 celé nebe a přicházejí Bůh a Beránek.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 19 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2017