o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2017
2016
2015

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Petr 2017-06-09 14:00:01 Křest a Večeře Páně: Dle mého názoru kře

Vlasta 2017-05-31 11:23:10 Křest a Večeře Páně: Vážený bratře Fajmo
Blaze chudým v Duchu


Břeťa Fajmon, 7.10.2018

Jedná se o první z blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Znamená to, že Bůh přijímá jen blázny, jen slabomyslné? Znamená to, že máme hrát hlupáky? Máme po sobě nechat šlapat a nechat sebou zametat, když jsme křesťané?

Ne, být chudý v Duchu neznamená nemít odvahu, nemít vlastní názor.

Pokračovat ve čtení článku Blaze chudým v Duchu

Překlad z angličtiny: Ross Taylor - Zjevení


Břeťa Fajmon, 2.8.2018

Dávám českým čtenářům k dispozici český překlad anglického komentáře Rosse Taylora k biblické knize Zjevení:

Ross Taylor (2010) - Zjevení: poznámky k biblickému textu

Tato kniha je překladem anglického textu Revelation: A Reference Commentary, kterou Ross Taylor napsal roku 1997, a pak aplikoval "tekoucí časový upgrade", tj. měnil rok vydání textu jen s drobnými úpravami, poslední verze z roku 2010.

Protože kniha Zjevení se těší většímu počtu navzájem odlišných výkladů také v češtině, rád bych přístup přeložené knihy aspoň trochu vymezil mezi českými komentáři. Výklady knihy Zjevení lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

Pokračovat ve čtení článku Překlad z angličtiny: Ross Taylor - Zjevení

Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 20.8.2018

Kniha Zjevení Janovo k nám mluví symboly, tj. její poselství odhalíme, když porozumíme těmto symbolům. Při výkladu často vidíme tyto symboly v kontrastu. Výklad významu symbolů je uveden v poznámkách k jednotlivým kapitolám 1 až 22, nyní mi dovolte jen připomenout některé kontrasty:
 • (kontrast 01: Kristus versus Antikrist.) Celá kniha Zjevení mluví zejména o Ježíši Kristu a o úkolu lidí Ježíše Krista následovat, nechat se jím vést. Ježíši Kristu (= Beránkovi, lvu z Judy) je ve Zjevení 5 dána od Boha pravomoc završit historii tohoto vesmíru. On bojuje Boží boj a vítězí (Zjevení 19,10-21). On vstal z mrtvých a smrt nad ním už nemá moc. Kristus má svůj lid označený pečetí (Zjevení 7, Zjevení 14,1) -- každý označený touto pečetí prožívá těžkosti a pronásledování, ale má věčný život s Bohem, bude žít v plnosti s Bohem v novém nebi a zemi.

  Oproti tomu Zjevení 13,1-10 mluví o šelmě z moře, která dostane naopak velkou moc od Satana, Božího nepřítele, jenž kazí Boží záměry. Ta bojuje proti Božímu lidu (= svatým, Zj 13,7) a pronásleduje je. Má také svůj lid, kteří ji uctívají a klanějí se jí. (Zj 13,8). Také dostává smrtelnou ránu jako Kristus (Zj 13,3) a její smrtelná rána je vyléčena (výklad viz poznámky ke kapitole 13)! I když bojuje velký boj, prohraje v boji proti Kristu (Zj 19,19-21). Šelma z moře má svůj lid označený cejchem (Zj 13,16-17) -- každý, kdo je označený tímto cejchem, má ekonomické výhody, ale věčnost stráví v jezeře ohně a síry (Zj 14,11).

  Výzvou knihy Zjevení je, abychom následovali Krista, kamkoli jde, a ctili Krista, nikoli Antikrista.
Pokračovat ve čtení článku Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení Janovo

Stručný obsah knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 30. 7. 2018

Apoštol Jan je ve vyhnanství na ostrově Patmos a dostává se mu zjevení vzkříšeného Ježíše Krista, do jehož rukou byla dána vláda nad životem i smrtí a nad budoucností tohoto vesmíru. Kristus posílá skrze Jana dopisy sedmi sborům křesťanů na území dnešního Turecka, aby je povzbudil v jejich poslání svítit světu na Mesiáše navzdory těžkostem a pronásledování, kterými procházejí (kapitola 1). Klíčové věty těchto dopisů (podle [2], str. (96-120):
 • Dopis do Efezu: Opustil jsi svou první lásku.
 • Dopis do Smyrny: Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.
 • Dopis do Pergama: Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno.
 • Dopis do Thyatir: Pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.
 • Dopis do Sard: Buď pevný a upevni to, co ještě zbývá a je na umření.
 • Dopis do Filadelfie: Máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.
 • Dopis do Laodiceje: Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Pokračovat ve čtení článku Stručný obsah knihy Zjevení Janovo

Vznik a chronologie knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 27.7.2018, článek je silně založen na výkladu Matouše 24 a 25 od Dona Carsona (série pěti audiopřednášek v angličtině)

Knihu Zjevení napsal zhruba kolem roku 95 n.l. apoštol Jan -- tuto nejpravděpodobnější verzi autora i doby vzniku biblické knihy Zjevení dostatečně diskutuje do češtiny přeložená [2], str. 38-42.

O samotné chronologii událostí, které kniha Zjevení popisuje, bylo už dost řečeno zde při výkladu jednotlivých kapitol, počínaje kapitolou 7 (prezentace tří různých přístupů výkladu) a konče zejména článkem A budou s Kristem kralovat tisíc let (argumenty pro různé verze výkladu zejména posledních šesti kapitol knihy Zjevení).

Co tedy shromáždit do tohoto shrnujícího článku, když ke vzniku a chronologii událostí knihy Zjevení toho už bylo řečeno dost? Snad bude přispěním pokus vyložit (včetně diskuse ke chronologii) promluvu samotného Ježíše Krista na téma posledních věcí a konce světa, jak ji zaznamenal evangelista Matouš v kapitolách 24 a 25 svého evangelia. V ní Ježíš totiž dobře shrnuje, jak se máme k posledním věcem a konci tohoto světa a vesmíru postavit právě dnes. Celý příspěvek silně spočívá na sérii pěti audiopřednášek Dona Carsona, tj. tlumočím zde jeho pohled, se kterým souhlasím. I když celé poznámky ke knize Zjevení jsou založeny na Českém studijním překladu Bible (2009), hypertextové odkazy na Matouše 24 a 25 jsou propojeny s Českým ekumenickým překladem (1985), v němž se mohou formulace vět mírně lišit od ČSP.

Pokračovat ve čtení článku Vznik a chronologie knihy Zjevení

Zjevení 22 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.5.2018; připraveno v silné závislosti na materiálu [2].

Zj 22,1-5: dokončení oddílu 21,1 až 22,5, který popisuje nový Jeruzalém sestupující od Boha pro jeho věrné. Krásná Hospodinova zahrada, která byla vykreslena v Genesis 1, první kapitole Bible, je nyní převýšena něčím lepším: popisem města, na jehož klíčové ulici je krásný park, ve kterém roste stromoví života, k němuž byl lidem zakázán přístup v Genesis 3, nyní ovšem jsou všichni čtenáři tohoto textu pozváni, aby přišli a jedli (také ještě viz verše 14 a 17).

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 22 – komentářové poznámky

Zjevení 21 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 30.3.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Dostali jsme se ve svém čtení knihy Zjevení asi k nejkrásnější kapitole Bible: Hle, činím všechno nové! Budu jim Bohem a oni budou můj lid. A setřu jim každou slzu z očí. Historie i to, že jsme se narodili, má svůj smysl -- máme možnost přijmout velké pozvání od Boha do světa, ve kterém existuje čistota, spravedlnost a krása na sto procent; není tam bolest a přebývá tam spravedlnost -- Bůh není krátký na to, aby takový svět mohl vytvořit. A Bible tento svět nazývá novým nebem a novou zemí. Není to ten svět, který vidíme kolem sebe (jak zpívá písničkář Daniel Raus: Ještě to není ono, ještě to není ono -- Ještě není tráva zelená tak, jak má být zelená, ještě není obloha modrá, jak má být modrá ... ale v kapitole 21 knihy Zjevení záblesky tohoto nového světa vidíme).

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 21 – komentářové poznámky

A budou s Kristem kralovat tisíc let


Břeťa Fajmon, 10.2.2018; článek je napsán v silné závislosti na audiopřednáškách Dona Carsona [28], poslední tři přednášky v sérii; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

Duchovní (tj. praktický) význam biblické knihy Zjevení, kapitoly 20, je jasný: V poslední části své odpovědi na volání Hospodinových služebníků, kteří jsou zabíjeni a trápeni pozemskými vládami a systémy (Zj 6,9-10), Pán Bůh svazuje Satana a dává svým služebníkům vládnout společně s Ježíšem Kristem (Zj 20,4: A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let.). Poslední budou první. Ti možná nejponíženější, pohrdaní a přehlížení se stanou viditelnými, hlavními a nejdůležitějšími, protože byli ve svém drobném a obyčejném životě věrní Bohu v situacích, které před ně život kladl. Bůh je mocný a bude jednat skrze Ježíše Krista a jeho návrat na tuto zem -- to je velké poselství knihy Zjevení.

Ovšem už méně jasná je chronologie knihy Zjevení = časový sled událostí a obrazů v ní popsaných. A jednou z nejtěžších otázek této chronologie je právě otázka tisíce let = milénia, po kteréžto období má být Satan svázán a Boží lid vládnout společně s Kristem. Rád bych se v tomto článku zabýval právě uvedením do základních výkladových přístupů ke snaze o chronologické uspořádání kapitoly Zjevení 20.

Pokračovat ve čtení článku A budou s Kristem kralovat tisíc let

Zjevení 20 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.2.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Zatímco pokusu o uchopení chronologie událostí kapitol 17 až 20 bude věnován samostatný článek (A budou s Kristem kralovat tisíc let -- s podrobnějším rozborem silných a slabých míst daných pohledů), podívejme se stručně, jak ke klíčovým otázkám přistupují naše nahrubo vymezené přístupy IP, BP a UBP. Jedná se následující tři otázky:
 • (otázka p) Co to znamená, že Satan je svázán na tisíc let (verš 2)? Kdy těchto tisíc let nastalo/nastane?

 • (otázka q) Co to znamená první vzkříšení (verše 4-6)? Kdo a kde bude kralovat s Kristem po tisíc let?

 • (otázka r) Jaký je vztah mezi bitvami ve Zj 16,14; Zj 19,19 a Zj 20,8? Jak mnoho času uplyne mezi trestem šelmy, falešného proroka (Zj 19,20) a Satana (Zj 20,10)?
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 20 – komentářové poznámky

Letní kurs v Brně: kniha Genesis


Břeťa Fajmon, 24.1.2018

Zájemci o pečlivější porozumění Bibli jsou zváni na týdenní kurs 22.-27. července 2018 zaměřený na výklad biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Kurs bude probíhat od pondělka do soboty v době 8.00-11.15 (šest dní po 2 x 90 minutách) dopoledne. Místo konání v Brně bude upřesněno. Kurs je zdarma, zájemci se mohou hlásit na bretafajmon@rozhovor.cz.

Projdeme přibližně první polovinu knihy Genesis (25 z 50 kapitol). V této biblické knize se píše o tom, jak Bůh jednal a mluvil s lidmi v dávné historii (cca kolem roku 2000 před naším letopočtem). Ovšem při jejím čtení možná lépe začínáme rozumět tomu, kdo je to Bůh a jak jedná s námi a našimi rodinami dnes. Hlavní poselství knihy Genesis je dosti osobní: Hospodin chce být naším Bohem.
 • Téma 1: Stvoření vesmíru a dary člověku - Bůh je král i otec (kapitoly 1-2).
 • Téma 2: Lidský hřích a bolest - Bůh je bojovník a soudce (kapitoly 3-7).
 • Téma 3: Smlouva Boha s lidstvem - Bůh je otec (kapitoly 8-9).
 • Téma 4: Bůh je stvořitel národů - jazyky a jednota (kap. 10-11).
 • Téma 5: Volba jednoho, aby měli požehnání všichni - Bůh je král (12-14, 20).
 • Téma 6: Smlouva Boha s Abrahamem - Bůh je otec (kap. 15 a 17).
 • Téma 7: Zkáza Sodomy - Bůh je bojovník a soudce (kap. 18-19).
 • Téma 8: Abraham a jeho syn - chce nám Bůh vzít to nejcennější? (kap. 22-23)
 • Téma 9: Izmael - vztah křesťanství a islámu (kap. 16, 21 a 25).
 • Téma 10: Rebeka - narození dětí (kap. 24-25).
 • Téma 11: Izák - druhá generace smlouvy s Bohem (kap. 25 a 26).
 • Téma 12: Ezau - jídlo (kap. 25 a 27).
Pokračovat ve čtení: Letní kurs v Brně: kniha Genesis

Wave Brno


Břeťa Fajmon, 8.1.2018

Svým studentům a všem mladým (15 až 25 let) bych rád doporučil setkávání Wave Brno na základní škole Svážná v Brně (bližší info najdete na uvedené stránce). Jedná se o možnost být součástí skupiny, která nabízí už mladým lidem na ZŠ příležitost přemýšlet o Bohu a otázkách víry.
 • Můžete si jen přijít poslechnout a přemýšlet, zda a jak k Vám mluví Bůh, zamyslet se nad otázkami víry.

 • Pro studenty pedagogické fakulty je zde další důvod k návštěvě -- přemýšlet o tom, jak sdílet víru v Boha se svými budoucími žáky na základní škole.
Pokračovat ve čtení: Wave Brno

Zjevení 19 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.1.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Zj 19 má řadu paralel s oddílem Zj 11,15-19; možná, že troubení sedmé polnice z 11,15 je blíže rozvinuto a odhaleno právě v kapitolách 19,20,21 knihy Zjevení:
 • Ujal se vlády Bůh a Beránek: 11,15 a 11,17 ... nyní 19,6 (a též i o chvíli později 19,12 (Beránek se ujal vlády, má mnoho diadémů = královských korun) a 19,16.

 • Přišel čas odplaty: 11,18 ... nyní 19,2 (Bůh potrestal krev svých služebníků).

 • Otevřel se Boží chrám v nebi: 11,19 ... v 15,5 se otevírá Boží svatyně a v 19,11 celé nebe a přicházejí Bůh a Beránek.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 19 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2017