o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2020
2019
2018

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o

Břeťa 2020-11-27 14:37:22 Pascal: Myšlenky: Při přechodu na nov

Novější články – rok 2020

Exodus 22 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 3.8.2019

Peter Enns (upraveno podle [1],str.440-441) rozděluje sbírku zákonů, kterou Mojžíš uvádí za prologem deseti slov v oddílu 20,22 --- 23,19, následovně:
  • 20,22-26 Chvála: modly a oltáře;
  • 21,1 --- 22,17 Mezilidská zodpovědnost: statut služebníka, zabití a škoda na majetku;
  • 22,18-20 Chvála: čarodějnictví, zvířeckost, oběti falešným bohům;
  • 22,21-27 Mezilidská zodpovědnost: útisk hosta, sirotka a vdovy; půjčky v Izraeli;
  • 22,28-31 Chvála: oběti ze sklizně a zvířat, zasvěcení prvorozených, čistota v jídle;
  • 23,1-9 Mezilidská zodpovědnost: závěrečné výzvy do mezilidských vztahů;
  • 23,10-19 Chvála: svátky a slavnosti.
Pokračovat ve čtení článku Exodus 22 – komentářové poznámky

Promluvy z Evangelia podle Matouše


Břeťa Fajmon, 7.10.2018, doplněno 27.7.2019

Matoušův spisek začíná tím, že se věnuje potvrzení spojení Ježíše Krista s královským rodokmenem (Mt 1,1-17), protože Mesiáš měl přijít z této linie králů. Pokračuje zápisem o nadpřirozeném početí Ježíše Krista z Boha (Mt 1,18-25), svědectví, které dodali Marie s Josefem o tom, že Ježíš je Syn Boží. Matouš potom zmiňuje další proroctví spojená s Mesiášem, která se vyplnila v životě Ježíše Krista: že se narodí v Betlémě (Mt 2,1-12), že bude utíkat do Egypta a z Egypta jej Bůh povolá (Mt 2,13-15), že se objeví v době, kdy Ráchel bude pomyslně znovu plakat nad syny Izraele (Mt 2,16-18), a že to bude pohrdaný muž žijící v oblasti, odkud Mesiáše nikdo nečeká (Mt 2,19-23).

Pokračovat ve čtení článku Promluvy z evangelia podle Matouše

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské


Břeťa Fajmon, 27.7.2019

Jedná se o osmé a poslední ze série blahoslavenství oddílu Mt 5,1-10, které odkrývají styl života těch, kdo vcházejí do Božího království a Bůh je přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Všech sedm přechozích charakteristik jsme vztahovali na Boha i Ježíše, tak tedy i u té osmé: Jsou Bůh a Ježíš pronásledováni pro spravedlnost?

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími


Břeťa Fajmon, 13.7.2019

Jedná se o sedmé blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Pokud blahoslavení jsou ti, kdo jsou na dobré cestě, tak Bůh má všechny z osmi charakteristik v této sérii blahoslavenství. Jakým způsobem působí Bůh a Ježíš pokoj?

"Pokoj" je důležité slovo v Bibli. Bůh je na několika místech nazván Bůh pokoje (např. Římanům 15,33). V novosmluvních dopisech a povzbuzeních je pokoj často zmíněn: "Přeji vám milost a pokoj od Boha" je občas použito místo pozdravu, ale nejedná se o formální pozdrav, ale spíše o prosbu, aby Bůh čtenářům-posluchačům ten pokoj dal.

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo působí pokoj

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha


Břeťa Fajmon, 25.5.2019

Jedná se o šesté blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Je vůbec možné mít čisté srdce?

O předchozích blahoslavenstvích jsme se mohli bavit, jak jsme chtěli, ale před tímto blahoslavenstvím kapitulují téměř všichni: to není možné. A tomu, kdo by něco takového nechtěl přiznat, můžeme odcitovat (1.list Janův 1,8): "Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není".

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo mají čisté srdce

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství


Břeťa Fajmon, 17.5.2019

Jedná se o páté blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

Jak moc musím být milosrdný, abych došel milosrdenství?

Vztah obou vět není podmínkový, ale vysvětlující: kdybychom došli milosrdenství u Boha na základě toho, jak jsme milosrdní k jiným lidem, moc z nás by se k Bohu nedostalo. Spíše tato věta znamená: Ti, co prožili milosrdenství od Boha, když jim odpouští velký dluh a chce s nimi žít v jejich životě, mají svobodu prokazovat milosrdenství lidem kolem sebe, kteří je zranili. Jinými slovy, Boží milosrdenství je dříve než naše milosrdenství. Jen Bohu a životu a druhým lidem vracíme trochu toho milosrdenství, kterého jsme dostali nadmíru. Svoji dobrotu můžeme dávat dál jen tehdy, když máme kde ji brát u Boha.

Pokračovat ve čtení článku Blaze milosrdným

Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni


Břeťa Fajmon, 8.2.2019

Jedná se o čtvrté z blahoslavenství, kterými Ježíš Kristus charakterizoval Boží království. Blahoslavenství (Mt 5,1-10) odkrývají styl života těch, kteří vcházejí do Božího království a které Bůh přijímá. Boží království je darem, požehnáním, ale i závazkem, abychom ve svém životě respektovali Krále.

To je asi první blahoslavenství, kde je na první pohled patrné, že se týká všech. Je to pravda?

Ano. Už v tom českém slově "spravedlnost" je uložen význam: žít s právem, dělat věci "správně". To se týká každého z nás každodenně. Toto slovo je také klíčovým slovem Ježíšova učení (viz Matouš 6,33), které si máme spojit s jeho královstvím: "Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."

Pokračovat ve čtení článku Blaze těm, kdo hladoví

Exodus 21 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 22.1.2019

Tyto Hospodinovy soudy (pokyny, ukazatele) ohledně služebníků (21,1-11) a zabití či ublížení na zdraví lidem (21,12-32) či domácím zvířatům (21,33-36) navazují na zkušenost lidu Izraele v Egyptě -- sami byli otroky v Egyptě, kteří byli úkladně zabíjeni a bylo jim ubližováno. Hospodin sjednal právo lidu Izrael, a nyní je vyučuje o životě ve svobodě: nemějte svobodu za příležitost k prosazování takového jednání, kvůli kterému jsem soudil Egypt.

Pokračovat ve čtení článku Exodus 21 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2018